administracija@kursenuap.lt

(8 41) 581 269

UAB Kuršėnų autobusų parkas (toliau – Bendrovė) teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 175700829, registruotos buveinės ir korespondencijos adresas Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai, Šiaulių raj.

Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia atranką į 1 (vieno) nepriklausomo valdybos nario vietą uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko valdyboje. Valdyba sudaryta iš 4 (keturių) narių: 2 (dviejų) nepriklausomų ir 2 (dviejų) Savivaldybės administracijos darbuotojų.

Skelbiama atranka į UAB Kuršėnų autobusų parko valdybos nepriklausomo nario vietą, turinčio kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityje.

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į Bendrovės valdybos narius – iki esamos valdybos kadencijos pabaigos – 2023 m. lapkričio 18 d.

Informaciją apie nepriklausomų valdybų narių atlygio skyrimo tvarką galima rasti adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d805e3d0984911e9aab6d8dd69c6da66?jfwid=-m92g8ef8i.

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai, kuriais remiantis atliekama atranka

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūra skelbiama VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ tinklalapyje adresu: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura.

Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 (toliau - Atrankos aprašas): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr.

 Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomą kolegialaus organo nario vietą, turi atitikti Atrankos apraše nurodytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus, taip pat atitikti 2020 m. liepos 21 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1174 „Dėl nepriklausomo kandidato atrankos eiti UAB Kuršėnų autobusų parko valdybos nario pareigas organizavimo“ nustatytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

 

Bendrieji reikalavimai:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

Specialieji reikalavimai, kandidatui į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo panašaus ar didesnio dydžio juridinio asmens vadovu arba vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje, patirtį;
 • turėti sėkmingą įmonės (-ių) strateginio planavimo ir pokyčių įgyvendinimo patirtį;
 • turėti puikius bendradarbiavimo, lyderystės ir komandinio darbo gebėjimus.

 

Nepriklausomumo reikalavimai:

 • turi nebūti tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto (Savivaldybės) ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • turi nebūti Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta Bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Bendrovės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • turi nebūti tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant Bendrovę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo Priedas Nr. 1);
 • kandidato gyvenimo aprašymas (CV);
 • kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai (laisva forma);
 • kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

 

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai

Kandidatavimo dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nurodant temą – „Atranka į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius“.

Dokumentai teikiami per 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie atranką paskelbimo, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 11d. (imtinai).

 Kontaktiniai asmenys:

Bendrovės kontaktinis asmuo – personalo specialistė-kasininkė Leta Stulginskaitė, tel. (8 41) 58 12 69 arba  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Atranką vykdys Savivaldybės administracijos komisija, sudaryta 2020 m. gegužės 8 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-703 „Dėl atrankos į Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų nepriklausomus narius komisijos sudarymo“, atsižvelgdama į išorinės atrankos agentūros siūlymus.

Atrankos agentūra MB „Personalo guru“ (adresas Bandužių g. 3-71, 95260 Klaipėda). Agentūros kontaktinis asmuo – direktorė Laura Šaltienė, tel. 8 604 18 821, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Papildoma informacija kandidatams

 Priedas. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija – 2 lapai.

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Nesutinku